Rekommendationer

Förhållandet mellan luftföroreningar och tyst sittande


Exponering för luftburna föroreningar ökar tystnaden - avbrott i graviditeten utan entydiga tecken som blod eller struma - har undersökts.

Tidigare studier har visat ett samband mellan luftföroreningar och komplikationer under graviditeten, och en ny studie publicerad i tidskriften Nature Sustainability publicerade en studie om förorenad luft.Förhållandet mellan luftföroreningar och tyst syn (Foto: iStock) Forskning har funnit att luftburna fina partiklar (fint damm) såväl som exponering för högre koncentrationer av svaveldioxid, ozon och kolmonoxid är i första trimestern tyst kontemplation med ökad risk.
Enligt studien "men inte i en direkt riktning, men risken ökar, desto högre är koncentrationen av föroreningar." Nästan 17 500 kvinnor hade tyst filmvisning. Det finns inga tydliga tecken på denna typ av graviditetsförlust, och ofta är det bara genom rutinmässig ultraljud som fosteravvikelser har lösts.
Shaun Brennecke, professor vid University of Melbourne, deltog inte i forskningen, men kommenterade resultaten och noterade det visade en kvantitativ korrelation mellan kontaminering av luften och de tysta prognoserna skulle laboratorietester på mänskliga embryon krävas för att bekräfta orsakssambandet, vilket emellertid skulle vara etiskt obetydligt. bosätta sig i lungorna - dess nuvarande koncentration är fortfarande fyra gånger så mycket som Världshälsoorganisationen (WHO).
  • Luftföroreningar förkortar livslängden för den nya generationen med 20 dagar
  • Luftföroreningar är en av orsakerna till det minskade antalet barn
  • Andligt har föroreningen upphört